Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către FLAVOURS

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OCEANUL INDIAN SRL, denumita in cele ce urmeaza, Flavours.

Toate datele cu caracter personal colectate de Flavours sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din Flavours.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului Flavours sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către Flavours pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor la adresa office@flavours.ro sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a accesa (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la Flavours la adresa de email mai sus menționată.